Hoofdelijke aansprakelijkheid

Indien er een lening is aangegaan door één of meer personen dan draagt iedere persoon daarbij hoofdelijke aansprakelijkheid. Dit houdt in dat de schuld eisende partij bij iedere partij het complete bedrag kan opeisen. Oftewel hoofdelijke aansprakelijkheid betekent dat iedere lener die het leenovereenkomst heeft ondertekent voor dat bedrag aansprakelijkheid draagt. Uiteraard wil de lener van het geld enerzijds tijdig de rente per maand verkrijgen maar daarnaast ook na looptijd het complete bedrag geretourneerd zien. Dat zijn namelijk de uitgangspunten waartegen het leenovereenkomst is aangegaan. Treden er problemen op met de betalingen dan heeft iedere persoon van de lenende partij hoofdelijke aansprakelijkheid.

Het te lenen bedrag

Bij het aangaan van een leenovereenkomst wordt aan de lener een geldbedrag of lening verstrekt. Wegens de hoofdelijke aansprakelijkheid van de lener, kan de schuldeiser bij problemen altijd het bedrag opeisen bij de lener. Dit is namelijk de contractuele verantwoordelijkheid van de lenende partij. Binnen het leenovereenkomst wordt dus concreet afgesproken hoeveel er wordt geleend, en op welke manier dit via aflossing wordt terugbetaald.

Maandelijkse vergoedingen

Voor de verstrekking van de geldlening dient de lener iedere maand een vergoeding te betalen in de vorm van rente. Die rente wordt binnen het leenovereenkomst vastgelegd zodat beide partijen weten wat elkaars rechten en plichten zijn. Dit wordt contractueel schriftelijk vastgelegd zodat het altijd duidelijk is welke afspraken onderling zijn gemaakt. Met een ondertekend leenovereenkomst is duidelijk hoe de onderlinge verhoudingen liggen en wie de maandelijkse last moet betalen. De hoofdelijke aansprakelijkheid is daarmee geconcretiseerd.

Contractuele zekerheid

De hoofdelijke aansprakelijkheid voor de onder tekenaars van een leenovereenkomst houdt in dat er contractuele zekerheid bestaat. Door het leenovereenkomst is er een wettelijke basis gelegd waarmee onderlinge verbintenissen worden gecreëerd. Dit houdt in dat beide partijen de voorwaarden waarmee de geldlening tot stand is gekomen moeten honoreren en nakomen. Indien dit niet gebeurd dan heeft de schuldenaar altijd de hoofdelijke aansprakelijkheid op basis waarvan de schuldeiser altijd de schuld kan blijven opeisen.

Het opeisen van de schuld

Indien het te lang heeft geduurd om de geldlening terug betaald te krijgen en is de lenende partij tot op drie maal daaraan herinnerd dan kan het bedrag worden gevorderd. Daartoe dient een gerechtelijke uitspraak uitkomst bieden waarna een deurwaarder eigendommen van de lener kan opeisen ter compensatie van het geleende bedrag. De hoofdelijke aansprakelijkheid resulteert in deze in het oplossen van de financiële schade middels de inzet van juridische maatregelen. Uiteraard is het niet de intentie van de lener om het zover te laten komen. Gewoonlijk zal de lener netjes en op tijd rente en aflossing terug betalen. Indien de schuldenaar niet aan de contractuele voorwaarden kan voldoen schakel dan de advocaat voor aansprakelijkheid.

Regres mede schuldenaren

Indien door de schuldeiser bij één van de leners het volledige bedrag opeist, dan heeft uiteraard die lener regres op de medeschuldenaren. De Medeschuldenaren hebben nog steeds hoofdelijke aansprakelijkheid over hun deel van de lening, en deze kan op die medeschuldenaren worden verhaald. Betreft het een VoF dan zijn alle firmanten hoofdelijk aansprakelijk voor de lening.

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 71

(Lokaal tarief)

  1. Bel onze intakebalie
  2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
  3. De juiste advocaat wordt gezocht
  4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op