Als werkgever en bestuurder van uw onderneming draagt u aansprakelijkheid voor schade aan derden en bij eigen faillissement indien u onbehoorlijk bestuur heeft gevoerd. Kan dit causaal verband tussen de schade en uw handelen aangetoond worden, dan bestaat de mogelijkheid dat uw privévermogen aangewend moet worden om de rekening te verevenen. Dit betreft schade door uw onderneming aangebracht bij derden, als bij faillissement of wanneer uw onderneming onvoldoende baten voor belastingen en premies heeft. U dient dus als werkgever en bestuurder altijd op uw hoede te zijn. Een onjuiste inschatting van een marktsituatie of onjuist handelen kan betekenen dat uw eigen vermogen mee wordt genomen in de vereffening van de balans schulden en baten.

Werkgeversaansprakelijkheid bij faillissement

Uw eigen vermogen wordt bij een onderneming met rechtspersoonlijkheid beschermd bij faillissement. Valt het faillissement echter te wijten aan onbehoorlijk bestuur jegens uw kant, (BW 2:248) dan bent u hoofdelijk aansprakelijk als werkgever. Dit betreft dan ook eventuele voormalige bestuurders van de onderneming die mee hebben geholpen aan dit ondernemingsbeleid. Dit is zondermeer het geval indien er bewust fraude is gepleegd om bijvoorbeeld baten van de onderneming te gebruiken voor eigen doeleinden. Uiteraard dient daarbij het causale verband door de curator aangetoond worden, echter indien dit het geval is dan wordt uw privé vermogen aangewend om het verschil tussen schulden en vermogen gelijk te trekken. Uiteraard kunt u hiertegen in beroep te gaan door aan te tonen dat dit onbehoorlijk bestuur u niet als bestuurder en werkgever persoonlijk te verwijten valt aangezien u niet nalatig bent geweest. Hierin dient de rechter uitsluitsel te geven.

Werkgeversaansprakelijkheid voor belastingen en premies

Het kan voorkomen dat u als werkgever onvoldoende baten in huis heeft om de belastingen en premies over het loon van uw personeel te kunnen betalen. De belastingdienst kan dan ook een grote schuldeiser in het geheel worden. U kunt de belastingdienst niet betalen en dat is voor de belastingdienst snel reden om u van onbehoorlijk bestuur te beklagen. Is de reden van het niet betalen juist te weinig baten dan dient u dit de belastingdienst per ommegaande te verwittigen. Daarmee kunt u voorkomen dat de belastingdienst faillissement aanvraagt en uw eigen vermogen daartoe opsoupeert. Geeft u dit dus wel tijdig aan dan heeft u ten aanzien van de belastingdienst voorlopig voldoende gedaan om te voorkomen dat u zelf als bestuurder aansprakelijk wordt gesteld.

Wanneer vervalt de werkgever aansprakelijkheidsbescherming

Naast onbehoorlijk bestuur zijn er aanvullende redenen van een ernstige zaak oftewel de onrechtmatige daad. Het kan namelijk zijn dat u of uw mede bestuurder een contract is aangegaan waarvan vooraf bedacht kon worden dat uw onderneming niet aan de wederzijdse verplichting zou kunnen voldoen. Deze wederzijdse verplichting van uw zijde betreft dan het leveren van een dienst of product danwel een betaling. Daarmee ontstaat bij de schuldeiser een schade zowel omtrent de dienst of product alsmede dat deze een periode niet gebruikt kan worden. Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat u met opzet een specifieke schuld niet inwilligt waarmee u betalingsonwil pleegt. U pleegt dus doelbewust een onrechtmatige daad en dus schade, waarmee u als ondernemer aansprakelijkheid draagt.

“Oneigenlijke” doorbraak

U bent als werkgever verantwoordelijk voor handelende personen binnen uw organisatie wegens doorbraak aangezien de wet u als werkgever verantwoordelijk stelt aan de gevolgen van acties uitgevoerd door werknemers. Daarnaast kan het zijn dat bij doorbraak u als bestuurder van een organisatie de rechtspersoonlijkheid misbruikt ten gunste van uw eigen gewin. Anderzijds kan er sprake zijn van oneigenlijke doorbraak waarbij het u als werkgever wordt aangerekend dat de onderneming bepaalde prestaties niet levert. Dit is namelijk een verbintenis scheppende overeenkomst, waarbij het niet leveren als onrechtmatige daad wordt bestempeld.

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 71

(Lokaal tarief)

  1. Bel onze intakebalie
  2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
  3. De juiste advocaat wordt gezocht
  4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op